Loan types

Loan Amount

300,000 – 1,500,000 AMD

Nominal interest rate

24%

Actual Interest Rate

35.2% – 39.1%

Loan term

12 – 36 months
 • WITHOUT A PLEDGE
 • WITHOUT WARRANTY
 • QUICK DECISION MAKING
 • ONLY WITH PASSPORT AND SSN
 • INDIVIDUAL APPROACH TO EACH CUSTOMER
TERMS OF PROVISION AND TARIFFS
CURRENCY AMD
LOAN AMOUNT 300,000 – 1,500,000
DURATION 12 – 36 months
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN 24%
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN 35.2% – 39.1%
MONTHLY LOAN SERVICE FEE 0.2%-0.4%
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE 1%-2%
LOAN REPAYMENT METHOD ANNUITY
LOAN PROVISION METHOD NON-CASH
PURPOSE OF THE LOAN Financing of fixed and circulating assets and other agricultural purposes
TO GET A LOAN YOU NEED TO SUBMIT
 • IDENTITY DOCUMENT AND SSN
 • CREDIT APPLICATION
 • PERSONAL DATA PROCESSING AGREEMENT
OTHER CONDITIONS REQUIRED TO GET A LOAN
 • TO TAKE A PHOTO OF THE CUSTOMER IN THE MOMENT OF RECEIVING THE LOAN
 • PROVIDING THE CUSTOMER’S MOBILE NUMBER AND CHECKING IT
 • PROVIDING CUSTOMER-RELATED OTHER PERSONS’ DATA AND CHECKING
 • CITIZEN OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
 • AGE 18-75(ներառյալ)
 • THE CUSTOMER MUST ACT ON HIS BEHALF AND FOR HIS OWN BENEFIT. IT IS FORBIDDEN TO ACT FOR THE BENEFIT OF A THIRD PARTY.

Loan Amount

300.000 – 1.500.000 AMD

Nominal interest rate

21%

Actual Interest Rate

43.3%

Loan term

36 months
 • EACH TIME THE CLIENT WILL PAY 5 PERCENT OF THE CONTRACT AMOUNT, HIS LOAN INTEREST RATE WILL BE REDUCED BY 1 PERCENT
 • WITHOUT A PLEDGE
 • WITHOUT WARRANTY
 • QUICK DECISION MAKING
 • ONLY WITH PASSPORT AND SSN, individual entrepreneur’s certificate, founding documents of the company
 • INDIVIDUAL APPROACH TO EACH CUSTOMER
BASIC RATES
CURRENCY AMD
LOAN AMOUNT 300.000-1․500.000AMD
DURATION 36 MONTHS
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN 21%
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN 43.3%
MONTHLY LOAN SERVICE FEE 1%
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE 3%
LOAN REPAYMENT METHOD 24 months grace period, 12 months annuity
LOAN PROVISION METHOD NON-CASH
PURPOSE OF THE LOAN AGRICULTURAL PURPOSES
TO GET A LOAN YOU NEED TO SUBMIT
 • IDENTITY DOCUMENT AND SSN, INDIVIDUAL ENTREPRENEUR’S CERTIFICATE, FOUNDING DOCUMENTS OF THE COMPANY
 • CREDIT APPLICATION
 • PERSONAL DATA PROCESSING AGREEMENT
OTHER CONDITIONS REQUIRED TO GET A LOAN
 • TO TAKE A PHOTO OF THE CUSTOMER IN THE MOMENT OF RECEIVING THE LOAN
 • PROVIDING THE CUSTOMER’S MOBILE NUMBER AND CHECKING IT
 • PROVIDING CUSTOMER-RELATED OTHER PERSONS’ DATA AND CHECKING
 • CITIZEN OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
 • AGE 18-75(ներառյալ)
 • THE CUSTOMER MUST ACT ON HIS BEHALF AND FOR HIS OWN BENEFIT. IT IS FORBIDDEN TO ACT FOR THE BENEFIT OF A THIRD PARTY.

Loan Amount

300,000 – 500,000 AMD

Nominal interest rate

24%

Actual Interest Rate

59%

Loan term

12 months
 • WITHOUT A PLEDGE
 • WITHOUT WARRANTY
 • QUICK DECISION MAKING
 • ONLY WITH PASSPORT AND SSN
 • INDIVIDUAL APPROACH TO EACH CUSTOMER
TERMS OF PROVISION AND TARIFFS
CURRENCY AMD
LOAN AMOUNT 300,000 – 500,000 AMD
DURATION 12 months
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN 24%
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN 59,00%
MONTHLY LOAN SERVICE FEE 0,60%
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE 5%
LOAN REPAYMENT METHOD ANNUITY
LOAN PROVISION METHOD NON-CASH
PURPOSE OF THE LOAN CONSUMER PURPOSE
TO GET A LOAN YOU NEED TO SUBMIT
 • IDENTITY DOCUMENT AND SSN
 • CREDIT APPLICATION
 • PERSONAL DATA PROCESSING AGREEMENT
OTHER CONDITIONS REQUIRED TO GET A LOAN
 • TO TAKE A PHOTO OF THE CUSTOMER IN THE MOMENT OF RECEIVING THE LOAN
 • PROVIDING THE CUSTOMER’S MOBILE NUMBER AND CHECKING IT
 • PROVIDING CUSTOMER-RELATED OTHER PERSONS’ DATA AND CHECKING
 • CITIZEN OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
 • AGE 18-75(ներառյալ)
 • THE CUSTOMER MUST ACT ON HIS BEHALF AND FOR HIS OWN BENEFIT. IT IS FORBIDDEN TO ACT FOR THE BENEFIT OF A THIRD PARTY.

Loan Amount

25,000 – 250,000 AMD

Nominal interest rate

10%

Actual Interest Rate

96.5%

Loan term

30 months
 • THE CLIENT HAS A GRACE PERIOD OF 24 MONTHS TO PAY OFF THE LOAN
 • WITHOUT A PLEDGE
 • WITHOUT WARRANTY
 • QUICK DECISION MAKING
 • ONLY WITH PASSPORT AND SSN
 • INDIVIDUAL APPROACH TO EACH CUSTOMER
BASIC RATES
CURRENCY AMD
LOAN AMOUNT 25.000-250.000AMD
DURATION 30 MONTHS
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN 10%
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN 96.5%
MONTHLY LOAN SERVICE FEE 4%
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE 10%
LOAN REPAYMENT METHOD ANNUITY
LOAN PROVISION METHOD NON-CASH
PURPOSE OF THE LOAN CONSUMER PURPOSE
 • IDENTITY DOCUMENT AND SSN
 • CREDIT APPLICATION
 • PERSONAL DATA PROCESSING AGREEMENT
 • TO TAKE A PHOTO OF THE CUSTOMER IN THE MOMENT OF RECEIVING THE LOAN
 • PROVIDING THE CUSTOMER’S MOBILE NUMBER AND CHECKING IT
 • PROVIDING CUSTOMER-RELATED OTHER PERSONS’ DATA AND CHECKING
 • CITIZEN OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
 • AGE 18-75(ներառյալ)
 • THE CUSTOMER MUST ACT ON HIS BEHALF AND FOR HIS OWN BENEFIT. IT IS FORBIDDEN TO ACT FOR THE BENEFIT OF A THIRD PARTY

Loan Amount

300.000 – 1.500.000 AMD

Nominal interest rate

21%

Actual Interest Rate

65.1%

Loan term

36 months
 • EACH TIME THE CLIENT WILL PAY 5 PERCENT OF THE CONTRACT AMOUNT, HIS LOAN INTEREST RATE WILL BE REDUCED BY 1 PERCENT
 • WITHOUT A PLEDGE
 • WITHOUT WARRANTY
 • QUICK DECISION MAKING
 • ONLY WITH PASSPORT AND SSN
 • INDIVIDUAL APPROACH TO EACH CUSTOMER
BASIC RATES
CURRENCY AMD
LOAN AMOUNT 300.000-1․500.000AMD
DURATION 36 MONTHS
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN 21%
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN 65.1%
MONTHLY LOAN SERVICE FEE 2%
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE 5%
LOAN REPAYMENT METHOD ANNUITY
LOAN PROVISION METHOD NON-CASH
PURPOSE OF THE LOAN CONSUMER PURPOSE
 • IDENTITY DOCUMENT AND SSN
 • CREDIT APPLICATION
 • PERSONAL DATA PROCESSING AGREEMENT
 • TO TAKE A PHOTO OF THE CUSTOMER IN THE MOMENT OF RECEIVING THE LOAN
 • PROVIDING THE CUSTOMER’S MOBILE NUMBER AND CHECKING IT
 • PROVIDING CUSTOMER-RELATED OTHER PERSONS’ DATA AND CHECKING
 • CITIZEN OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
 • AGE 18-75(ներառյալ)
 • THE CUSTOMER MUST ACT ON HIS BEHALF AND FOR HIS OWN BENEFIT. IT IS FORBIDDEN TO ACT FOR THE BENEFIT OF A THIRD PARTY

Loan Amount

300,000 – 1,500,000 AMD

Nominal interest rate

24%

Actual Interest Rate

43.6% – 46.1%

Loan term

12 – 36 months
 • WITHOUT A PLEDGE
 • WITHOUT WARRANTY
 • QUICK DECISION MAKING
 • ONLY WITH PASSPORT AND SSN
 • INDIVIDUAL APPROACH TO EACH CUSTOMER
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
CURRENCY AMD
LOAN AMOUNT 300,000 – 1,500,000 AMD
DURATION 12 – 36 months
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN 24%
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN 43.6% – 46.1%
MONTHLY LOAN SERVICE FEE 0.4% – 0.6%
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE 2% – 4%
LOAN REPAYMENT METHOD ANNUITY
LOAN PROVISION METHOD NON-CASH
PURPOSE OF THE LOAN Financing of fixed and circulating assets and other agricultural purposes
TO GET A LOAN YOU NEED TO SUBMIT
 • IDENTITY DOCUMENT AND SSN, INDIVIDUAL ENTREPRENEUR CERTIFICATE, COMPANY FOUNDING DOCUMENTS
 • CREDIT APPLICATION
 • PERSONAL DATA PROCESSING AGREEMENT
OTHER CONDITIONS REQUIRED TO GET A LOAN
 • TO TAKE A PHOTO OF THE CUSTOMER IN THE MOMENT OF RECEIVING THE LOAN
 • PROVIDING THE CUSTOMER’S MOBILE NUMBER AND CHECKING IT
 • PROVIDING CUSTOMER-RELATED OTHER PERSONS’ DATA AND CHECKING
 • INDIVIDUAL ENTREPRENEUR OR COMPANY REGISTERED IN THE REPUBLIC OF ARMENIA ENGAGED IN ECONOMIC ACTIVITY
 • THE CUSTOMER MUST ACT ON HIS BEHALF AND FOR HIS OWN BENEFIT. IT IS FORBIDDEN TO ACT FOR THE BENEFIT OF A THIRD PARTY.

Loan Amount

300.000 – 1.500.000 AMD

Nominal interest rate

21%

Actual Interest Rate

53.9%

Loan term

36 months
 • EACH TIME THE CLIENT WILL PAY 5 PERCENT OF THE CONTRACT AMOUNT, HIS LOAN INTEREST RATE WILL BE REDUCED BY 1 PERCENT
 • WITHOUT A PLEDGE
 • WITHOUT WARRANTY
 • QUICK DECISION MAKING
 • ONLY WITH PASSPORT AND SSN
 • INDIVIDUAL APPROACH TO EACH CUSTOMER
BASIC RATES
CURRENCY AMD
LOAN AMOUNT 300.000-1․500.000AMD
DURATION 36 months
ANNUAL NOMINAL INTEREST RATE OF THE LOAN 21%
ANNUAL ACTUAL INTEREST RATE OF THE LOAN 53.9%
MONTHLY LOAN SERVICE FEE 1.5%
ONE-TIME LOAN PROVISION FEE 4%
LOAN REPAYMENT METHOD 24 months grace period, 12 months annuity
LOAN PROVISION METHOD NON-CASH
PURPOSE OF THE LOAN Current and fixed assets funding
TO GET A LOAN YOU NEED TO SUBMIT
 • IDENTITY DOCUMENT AND SSN, INDIVIDUAL ENTREPRENEUR CERTIFICATE, COMPANY FOUNDING DOCUMENTS
 • CREDIT APPLICATION
 • PERSONAL DATA PROCESSING AGREEMENT
OTHER CONDITIONS REQUIRED TO GET A LOAN
 • TO TAKE A PHOTO OF THE CUSTOMER IN THE MOMENT OF RECEIVING THE LOAN
 • PROVIDING THE CUSTOMER’S MOBILE NUMBER AND CHECKING IT
 • PROVIDING CUSTOMER-RELATED OTHER PERSONS’ DATA AND CHECKING
 • CITIZEN OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
 • AGE 18-75(ներառյալ)
 • THE CUSTOMER MUST ACT ON HIS BEHALF AND FOR HIS OWN BENEFIT. IT IS FORBIDDEN TO ACT FOR THE BENEFIT OF A THIRD PARTY.

Loan calculator

Հաճախորդների աջակցում

Հեռ։ +374 12 888 000

Email: [email protected]

Հաճախորդների սպասարկման ժամեր` Երկուշաբթի - Ուրբաթ, ժ. 9։00 - 19։45

Ոչ աշխատանքային օրեր՝ Շաբաթ - Կիրակի

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել