Վարկերի տեսակներ

Գումար

300,000 – 1,500,000 ՀՀ դրամ

Անվանական

24%

Փաստացի

35.2% – 39.1%

Ժամկետ

12 – 36 ամիս
 • Առանց գրավ
 • Առանց երաշխավորության
 • Որոշումների արագ կայացում
 • Միայն անձ հաստատող փաստաթղթով և ՀԾՀ
 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 300,000 – 1,500,000
Վարկի ժամկետ 12 – 36 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 24%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 35.2% – 39.1%
Վարկի սպասարկման ամենամսյա վճար 0.2%-0.4%
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար 1%-2%
Վարկի մարման եղանակ անուիտետ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Վարկի Նպատակ Շրջանառու և հիմնական միջոցների ֆինանսավորում, գյուղատնտեսական այլ նպատակներ
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել
 • Անձ հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ)
 • Վարկային դիմում
 • Անձնական տվյալների մշակման համաձայնություն
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ այլ պայմաններ
 • Հաճախորդի լուսանկարում, որն իրականացվում է վարկ ստանալու պահին
 • Հաճախորդին պատկանող բջջային համարի տրամադրում և ստուգում
 • Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձի տվյալների տրամադրում և ստուգում

Վարկի տոկոսադրույքները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Հաճախորդի համար տոկոսագումարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օգտագործելով հետևյալ բանաձևը

որտեղ`

 • A – վարկի սկզբնական գումարը
 • n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
 • N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
 • Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
 • Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
 • i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ
Վարկի Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 500,000
Անվանական տոկոսադրույք 24%
Սպասարկման ամսական վճար 0.20%
Տրամադրման վճար 1%
Տրամադրման ժամկետ 12 ամիս
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 35.20%
 • Վարկունակության գնահատում
 • Կայուն տնտեսություն
Վարկի տրամադրման դրական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի և այլ պայմանների ամբողջական առկայություն
 • Հաճախորդի դրական վարկային պատմություն
 • Հաճախորդի բավարար վարկունակություն՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
Վարկի տրամադրման բացասական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն կամ վարկային պատմության բացակայություն
 • Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
 • Հաճախորդի անբավարար վարկունակության մակարդակ՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
 • Հաճախորդի անգործունակ կամ սնանկ լինելու, կամ ալկոհոլի, թմրանյութի և/կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ լինելու կասկած
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի
 • Տարիքը՝ 18-75 տարեկան
 • Հաճախորդը պետք է գործի իր անունից և ի շահ իրեն։ Արգելվում է գործել ի շահ երրորդ անձի։
Զգուշացումներ և տուգանքներ
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է վճարել յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար Տույժ՝ ժամկետանց պարտավորության 0,13% չափով։
 • Հաճախորդի կողմից պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում Ընկերությունը 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի տարեկան մեկ անգամ վարկային բյուրոից անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Վարկային գծի դադարեցման համար վարկառուն անձ հաստատող փաստաթղթով կարող է ներկայացնել այն դադարեցնելու դիմում։ Վարկային գիծը դադարեցվում է դիմումը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել Այո-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկատեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով: <ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ> ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵՂ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ Է։

Գումար

300․000 – 1.500.000 դրամ

Անվանական

21%

Փաստացի

62.9%

Ժամկետ

36 ամիս
 • ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՆԳԱՄ ԵՐԲ ԿՄԱՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐԻՑ 5 ՏՈԿՈՍԻ ՉԱՓՈՎ, ՆՐԱ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿՆՎԱԶԵՑՎԻ 1 ՏՈԿՈՍՈՎ
 • Առանց երաշխավորության
 • ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎ
 • ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
 • ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԱԳ ԿԱՅԱՑՈՒՄ
 • ՄԻԱՅՆ ԱՆՁ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹՈՎ ԵՒ ՀԾ
 • ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 300,000 – 1,500,000
Վարկի ժամկետ 36 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 21%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 62.9%
Վարկի սպասարկման ամենամսյա վճար 2%
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար 3%
Վարկի մարման եղանակ վարկի մայր գումարի մարման 24 ամիս արտոնյալ ժամկետ, 12 ամիս անուիտետ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ, Վարկի Նպատակ- Շրջանառու և հիմնական միջոցների ֆինանսավորում, գյուղատնտեսական այլ նպատակներ
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել
 • Անձ հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ)
 • Վարկային դիմում
 • Անձնական տվյալների մշակման համաձայնություն
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ այլ պայմաններ
 • Հաճախորդի լուսանկարում, որն իրականացվում է վարկ ստանալու պահին
 • Հաճախորդին պատկանող բջջային համարի տրամադրում և ստուգում
 • Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձի տվյալների տրամադրում և ստուգում

Վարկի տոկոսադրույքները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Հաճախորդի համար տոկոսագումարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օգտագործելով հետևյալ բանաձևը

որտեղ`

 • A – վարկի սկզբնական գումարը
 • n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
 • N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
 • Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
 • Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
 • i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 500,000
Անվանական տոկոսադրույք 21%
Սպասարկման ամսական վճար 1%
Տրամադրման վճար 3%
Տրամադրման ժամկետ 36 ամիս
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 62.9%
Զգուշացումներ և տուգանքներ
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է վճարել յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար Տույժ՝ ժամկետանց պարտավորության 0,13% չափով։
 • Հաճախորդի կողմից պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում Ընկերությունը 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի տարեկան մեկ անգամ վարկային բյուրոից անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Վարկային գծի դադարեցման համար վարկառուն անձ հաստատող փաստաթղթով կարող է ներկայացնել այն դադարեցնելու դիմում։ Վարկային գիծը դադարեցվում է դիմումը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել Այո-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Մայր գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում փաստացի տոկոսադրույքը կարող է աճել։ Յուրաքանչյուր անգամ տոկոսադրույքի փոփոխության դեպքում նոր ժամանակացույցը վարկառուին տրամադրվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ այն ուղարկելով վարկառուի կողմից տրամադրված էլ․փոստին կամ տեղադրելով վարկառուի Պորտալին։ Կողմերը ընդունում և հաստատում են, որ էլ.փոստին ուղարկված կամ Պորտալում տեղադրված ժամանակացույցը համարվում է վարկառուի կողմից ստացված։ Էլ.փոստի կամ Պորտալի բացակայության դեպքում, նոր ժամանակացույցը տրամադրվում է առձեռն՝ Վարկառուի պահանջով։
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկատեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով: <ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ> ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵՂ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ Է։
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի
 • Տարիքը՝ 18-75 տարեկան
 • Հաճախորդը պետք է գործի իր անունից և ի շահ իրեն։ Արգելվում է գործել ի շահ երրորդ անձի։
 • Վարկունակության գնահատում
Վարկի տրամադրման դրական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի և այլ պայմանների ամբողջական առկայություն
 • Հաճախորդի դրական վարկային պատմություն
 • Հաճախորդի բավարար վարկունակություն՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
Վարկի տրամադրման բացասական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն կամ վարկային պատմության բացակայություն
 • Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
 • Հաճախորդի անբավարար վարկունակության մակարդակ՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
 • Հաճախորդի անգործունակ կամ սնանկ լինելու, կամ ալկոհոլի, թմրանյութի և/կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ լինելու կասկած

Գումար

300,000 – 1,500,000 ՀՀ դրամ

Անվանական

24%

Փաստացի

մինչև 110.5%

Ժամկետ

12-24 ամիս
 • Առանց գրավ
 • Առանց երաշխավորության
 • Որոշումների արագ կայացում
 • Միայն անձ հաստատող փաստաթղթով և ՀԾՀ
 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 300,000 – 1,500,000
Վարկի ժամկետ 12-24 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 24%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք մինչև 110.5%
Վարկի սպասարկման ամենամսյա վճար 2%-2․5%
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար 5%
Վարկի մարման եղանակ անուիտետ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Վարկի Նպատակ սպառողական Նպատակով
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել
 • Անձ հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ)
 • Վարկային դիմում
 • Անձնական տվյալների մշակման համաձայնություն
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ այլ պայմաններ
 • Հաճախորդի լուսանկարում, որն իրականացվում է վարկ ստանալու պահին
 • Հաճախորդին պատկանող բջջային համարի տրամադրում և ստուգում
 • Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձի տվյալների տրամադրում և ստուգում

Վարկի տոկոսադրույքները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Հաճախորդի համար տոկոսագումարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օգտագործելով հետևյալ բանաձևը

որտեղ`

 • A – վարկի սկզբնական գումարը
 • n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
 • N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
 • Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
 • Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
 • i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 350,000
Անվանական տոկոսադրույք 24%
Սպասարկման ամսական վճար 1%
Տրամադրման վճար 5%
Տրամադրման ժամկետ 12 ամիս
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք մինչև 110.5%
 • Վարկունակության գնահատում
Վարկի տրամադրման դրական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի և այլ պայմանների ամբողջական առկայություն
 • Հաճախորդի դրական վարկային պատմություն
 • Հաճախորդի բավարար վարկունակություն՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
Վարկի տրամադրման բացասական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն կամ վարկային պատմության բացակայություն
 • Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
 • Հաճախորդի անբավարար վարկունակության մակարդակ՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
 • Հաճախորդի անգործունակ կամ սնանկ լինելու, կամ ալկոհոլի, թմրանյութի և/կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ լինելու կասկած
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի
 • Տարիքը՝ 18-75 տարեկան
 • Հաճախորդը պետք է գործի իր անունից և ի շահ իրեն։ Արգելվում է գործել ի շահ երրորդ անձի։
Զգուշացումներ և տուգանքներ
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է վճարել յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար Տույժ՝ ժամկետանց պարտավորության 0,13% չափով։
 • Հաճախորդի կողմից պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում Ընկերությունը 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի տարեկան մեկ անգամ վարկային բյուրոից անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Վարկային գծի դադարեցման համար վարկառուն անձ հաստատող փաստաթղթով կարող է ներկայացնել այն դադարեցնելու դիմում։ Վարկային գիծը դադարեցվում է դիմումը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել Այո-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկատեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով: <ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ> ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵՂ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ Է։

Գումար

25,000 – 299,000 ՀՀ դրամ

Անվանական

10%

Փաստացի

122.7%

Ժամկետ

30 ամիս
 • Առանց գրավ
 • Առանց երաշխավորության
 • ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ ՏՐՎՈՒՄ Է վարկի մայր գումարի մարման 24 ամիս արտոնյալ ժամկետ
 • Որոշումների արագ կայացում
 • Միայն անձ հաստատող փաստաթղթով և ՀԾ
 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 25,000 – 299,000
Վարկի ժամկետ 30 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 10%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 122.7%
Վարկի սպասարկման ամենամսյա վճար 5%
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար 10%
Վարկի մարման եղանակ 24 ամիս արտոնյալ ժամկետ մայր գումարի մարման համար, 6 ամիս անուիտետ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Վարկի Նպատակ սպառողական Նպատակով
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել
 • Անձ հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ)
 • Վարկային դիմում
 • Անձնական տվյալների մշակման համաձայնություն
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ այլ պայմաններ
 • Հաճախորդի լուսանկարում, որն իրականացվում է վարկ ստանալու պահին
 • Հաճախորդին պատկանող բջջային համարի տրամադրում և ստուգում
 • Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձի տվյալների տրամադրում և ստուգում

Վարկի տոկոսադրույքները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Հաճախորդի համար տոկոսագումարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օգտագործելով հետևյալ բանաձևը

որտեղ`

 • A – վարկի սկզբնական գումարը
 • n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
 • N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
 • Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
 • Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
 • i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 100,000
Անվանական տոկոսադրույք 10%
Սպասարկման ամսական վճար 4%
Տրամադրման վճար 10%
Տրամադրման ժամկետ 30 ամիս
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 122.7%
Զգուշացումներ և տուգանքներ
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է վճարել յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար Տույժ՝ ժամկետանց պարտավորության 0,13% չափով։
 • Հաճախորդի կողմից պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում Ընկերությունը 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի տարեկան մեկ անգամ վարկային բյուրոից անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Վարկային գծի դադարեցման համար վարկառուն անձ հաստատող փաստաթղթով կարող է ներկայացնել այն դադարեցնելու դիմում։ Վարկային գիծը դադարեցվում է դիմումը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել Այո-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկատեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով: <ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ> ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵՂ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ Է։
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի
 • Տարիքը՝ 18-75 տարեկան
 • Հաճախորդը պետք է գործի իր անունից և ի շահ իրեն։ Արգելվում է գործել ի շահ երրորդ անձի։
 • Վարկունակության գնահատում
Վարկի տրամադրման դրական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի և այլ պայմանների ամբողջական առկայություն
 • Հաճախորդի դրական վարկային պատմություն
 • Հաճախորդի բավարար վարկունակություն՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
Վարկի տրամադրման բացասական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն կամ վարկային պատմության բացակայություն
 • Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
 • Հաճախորդի անբավարար վարկունակության մակարդակ՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
 • Հաճախորդի անգործունակ կամ սնանկ լինելու, կամ ալկոհոլի, թմրանյութի և/կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ լինելու կասկած

Գումար

300,000 – 1,500,000 ՀՀ դրամ

Անվանական

21%

Փաստացի

111․3%

Ժամկետ

36 ամիս
 • ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՆԳԱՄ ԵՐԲ ԿՄԱՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐԻՑ 5 ՏՈԿՈՍԻ ՉԱՓՈՎ, ՆՐԱ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿՆՎԱԶԵՑՎԻ 1 ՏՈԿՈՍՈՎ
 • Առանց գրավ
 • Առանց երաշխավորության
 • Որոշումների արագ կայացում
 • Միայն անձ հաստատող փաստաթղթով և ՀԾ
 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 300,000 – 1,500,000
Վարկի ժամկետ 36 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 21%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 111․3%
Վարկի սպասարկման ամենամսյա վճար 4%
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար 5%
Վարկի մարման եղանակ վարկի մայր գումարի մարման 24 ամիս արտոնյալ ժամկետ, 12 ամիս անուիտետ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Վարկի Նպատակ սպառողական Նպատակով
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել
 • Անձ հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ)
 • Վարկային դիմում
 • Անձնական տվյալների մշակման համաձայնություն
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ այլ պայմաններ
 • Հաճախորդի լուսանկարում, որն իրականացվում է վարկ ստանալու պահին
 • Հաճախորդին պատկանող բջջային համարի տրամադրում և ստուգում
 • Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձի տվյալների տրամադրում և ստուգում

Վարկի տոկոսադրույքները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Հաճախորդի համար տոկոսագումարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օգտագործելով հետևյալ բանաձևը

որտեղ`

 • A – վարկի սկզբնական գումարը
 • n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
 • N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
 • Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
 • Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
 • i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 100,000
Անվանական տոկոսադրույք 21%
Սպասարկման ամսական վճար 3%
Տրամադրման վճար 5%
Տրամադրման ժամկետ 36 ամիս
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 111․3%
Զգուշացումներ և տուգանքներ
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է վճարել յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար Տույժ՝ ժամկետանց պարտավորության 0,13% չափով։
 • Հաճախորդի կողմից պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում Ընկերությունը 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի տարեկան մեկ անգամ վարկային բյուրոից անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել Այո-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկատեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով: <ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ> ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵՂ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ Է։
 • Մայր գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում փաստացի տոկոսադրույքը կարող է աճել։ Յուրաքանչյուր անգամ տոկոսադրույքի փոփոխության դեպքում նոր ժամանակացույցը վարկառուին տրամադրվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ այն ուղարկելով վարկառուի կողմից տրամադրված էլ․փոստին կամ տեղադրելով վարկառուի Պորտալին։ Կողմերը ընդունում և հաստատում են, որ էլ.փոստին ուղարկված կամ Պորտալում տեղադրված ժամանակացույցը համարվում է վարկառուի կողմից ստացված։ Էլ.փոստի կամ Պորտալի բացակայության դեպքում, նոր ժամանակացույցը տրամադրվում է առձեռն՝ Վարկառուի պահանջով։
 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի
 • Տարիքը՝ 18-75 տարեկան
 • Հաճախորդը պետք է գործի իր անունից և ի շահ իրեն։ Արգելվում է գործել ի շահ երրորդ անձի։
 • Վարկունակության գնահատում
Վարկի տրամադրման դրական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի և այլ պայմանների ամբողջական առկայություն
 • Հաճախորդի դրական վարկային պատմություն
 • Հաճախորդի բավարար վարկունակություն՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
Վարկի տրամադրման բացասական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն կամ վարկային պատմության բացակայություն
 • Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
 • Հաճախորդի անբավարար վարկունակության մակարդակ՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
 • Հաճախորդի անգործունակ կամ սնանկ լինելու, կամ ալկոհոլի, թմրանյութի և/կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ լինելու կասկած

Գումար

300,000 – 1,500,000 ՀՀ դրամ

Անվանական

24%

Փաստացի

43.6% – 46.1%

Ժամկետ

12 – 36 ամիս
 • Առանց գրավ
 • Առանց երաշխավորության
 • Որոշումների արագ կայացում
 • Միայն անձ հաստատող փաստաթղթով, ՀԾՀ , անհատ ձեռնակատիրոջ վկայական, ընկերության հիմնադիր փաստաթղթեր
 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 300,000 – 1,500,000
Վարկի ժամկետ 12 – 36 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 24%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 43.6% – 46.1%
Վարկի սպասարկման ամենամսյա վճար 0.4% – 0.6%
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար 2% – 4%
Վարկի մարման եղանակ անուիտետ
Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Վարկի Նպատակ Շրջանառու և հիմնական միջոցների ֆինանսավորում, գյուղատնտեսական այլ նպատակներ
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել
 • Անձ հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ), անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայական, ընկերության հիմնադիր փաստաթղթեր
 • Վարկային դիմում
 • Անձնական տվյալների մշակման համաձայնություն
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ այլ պայմաններ
 • Հաճախորդի լուսանկարում, որն իրականացվում է վարկ ստանալու պահին
 • Հաճախորդին պատկանող բջջային համարի տրամադրում և ստուգում
 • Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձի տվյալների տրամադրում և ստուգում

Վարկի տոկոսադրույքները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Հաճախորդի համար տոկոսագումարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օգտագործելով հետևյալ բանաձևը

որտեղ`

 • A – վարկի սկզբնական գումարը
 • n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
 • N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
 • Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
 • Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
 • i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 500,000
Անվանական տոկոսադրույք 24%
Սպասարկման ամսական վճար 0.40%
Տրամադրման վճար 2%
Տրամադրման ժամկետ 12 ամիս
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 43.60%
 • Վարկունակության գնահատում
 • Կայուն գործունեություն
Վարկի տրամադրման դրական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի և այլ պայմանների ամբողջական առկայություն
 • Հաճախորդի դրական վարկային պատմություն
 • Հաճախորդի բավարար վարկունակություն՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
Վարկի տրամադրման բացասական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն կամ վարկային պատմության բացակայությունՀաճախորդի բացասական վարկային պատմություն կամ վարկային պատմության բացակայություն
 • Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
 • Հաճախորդի անբավարար վարկունակության մակարդակ
 • Հաճախորդի անգործունակ կամ սնանկ լինելու, կամ ալկոհոլի, թմրանյութի և/կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ լինելու կասկած
 • Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված՝ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատեր կամ ընկերություն
 • Հաճախորդը պետք է գործի իր անունից և ի շահ իրեն։ Արգելվում է գործել ի շահ երրորդ անձի։
Զգուշացումներ և տուգանքներ
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է վճարել յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար Տույժ՝ ժամկետանց պարտավորության 0,13% չափով։
 • Հաճախորդի կողմից պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում Ընկերությունը 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի տարեկան մեկ անգամ վարկային բյուրոից անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Վարկային գծի դադարեցման համար վարկառուն անձ հաստատող փաստաթղթով կարող է ներկայացնել այն դադարեցնելու դիմում։ Վարկային գիծը դադարեցվում է դիմումը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել Այո-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկատեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով: <ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ> ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵՂ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ Է։

Գումար

300․000 – 1.500.000 դրամ

Անվանական

21%

Փաստացի

74.6%

Ժամկետ

36 ամիս
 • ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՆԳԱՄ ԵՐԲ ԿՄԱՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐԻՑ 5 ՏՈԿՈՍԻ ՉԱՓՈՎ, ՆՐԱ ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ԿՆՎԱԶԵՑՎԻ 1 ՏՈԿՈՍՈՎ
 • Առանց երաշխավորության
 • ԱՌԱՆՑ ԳՐԱՎ
 • ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
 • ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԱԳ ԿԱՅԱՑՈՒՄ
 • ՄԻԱՅՆ ԱՆՁ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹՈՎ ԵՒ ՀԾ, անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայական, ընկերության հիմնադիր փաստաթղթեր
 • ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 300,000 – 1,500,000
Վարկի ժամկետ 36 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 21%
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 74.6%
Վարկի սպասարկման ամենամսյա վճար 2.5%
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար 4%
Վարկի մարման եղանակ վարկի մայր գումարի մարման 24 ամիս արտոնյալ ժամկետ, 12 ամիս անուիտետ
Վարկի տրամադրման եղանակ Վարկի Տրամադրման Եղանակ- անկանխիկ, Վարկի Նպատակ- Շրջանառու և հիմնական միջոցների ֆինանսավորում
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել
 • Անձ հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ), անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայական, ընկերության հիմնադիր փաստաթղթեր
 • Վարկային դիմում
 • Անձնական տվյալների մշակման համաձայնություն
Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ այլ պայմաններ
 • Հաճախորդի լուսանկարում, որն իրականացվում է վարկ ստանալու պահին
 • Հաճախորդին պատկանող բջջային համարի տրամադրում և ստուգում
 • Հաճախորդի հետ փոխկապակցված անձի տվյալների տրամադրում և ստուգում

Վարկի տոկոսադրույքները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Հաճախորդի համար տոկոսագումարները, վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է օգտագործելով հետևյալ բանաձևը

որտեղ`

 • A – վարկի սկզբնական գումարը
 • n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
 • N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
 • Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
 • Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
 • i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ
Արժույթը ՀՀ դրամ
վարկի գումար 500,000
Անվանական տոկոսադրույք 21%
Սպասարկման ամսական վճար 2.5%
Տրամադրման վճար 4%
Տրամադրման ժամկետ 36 ամիս
Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 74.6%
Զգուշացումներ և տուգանքներ
 • Սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում վարկառուն պարտավորվում է վճարել յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար Տույժ՝ ժամկետանց պարտավորության 0,13% չափով։
 • Հաճախորդի կողմից պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում Ընկերությունը 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է հաճախորդի վարկային պատմությունը։ Հաճախորդը իրավունք ունի տարեկան մեկ անգամ վարկային բյուրոից անվճար ձեռք բերել իր վարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել հաճախորդին՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ։
 • Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ քաղվածքները տրամադրվում են տեղում, իսկ այլ տեղեկատվությունը առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ դիմումի հիման վրա: Քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկատվության տրամադրումն անվճար է:
 • Վարկային գծի դադարեցման համար վարկառուն անձ հաստատող փաստաթղթով կարող է ներկայացնել այն դադարեցնելու դիմում։ Վարկային գիծը դադարեցվում է դիմումը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Դուք կարող եք հաղորդակցվել Այո-ի հետ ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն առավել հարմար է, քանի որ զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից:
 • Մայր գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում փաստացի տոկոսադրույքը կարող է աճել։ Յուրաքանչյուր անգամ տոկոսադրույքի փոփոխության դեպքում նոր ժամանակացույցը վարկառուին տրամադրվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ այն ուղարկելով վարկառուի կողմից տրամադրված էլ․փոստին կամ տեղադրելով վարկառուի Պորտալին։ Կողմերը ընդունում և հաստատում են, որ էլ.փոստին ուղարկված կամ Պորտալում տեղադրված ժամանակացույցը համարվում է վարկառուի կողմից ստացված։ Էլ.փոստի կամ Պորտալի բացակայության դեպքում, նոր ժամանակացույցը տրամադրվում է առձեռն՝ Վարկառուի պահանջով։
 • Ֆիզիկակական անձանց առաջարկվող վարկատեսակների համեմատության և ամենահարմար տարբերակի ընտրության համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակը՝ www.fininfo.am հասցեով: <ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ> ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ ԵՎ ՁԵՂ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ Է։
 • Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված՝ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատեր կամ ընկերություն
 • Հաճախորդը պետք է գործի իր անունից և ի շահ իրեն։ Արգելվում է գործել ի շահ երրորդ անձի։
 • Վարկունակության գնահատում
Վարկի տրամադրման դրական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի և այլ պայմանների ամբողջական առկայություն
 • Հաճախորդի դրական վարկային պատմություն
 • Հաճախորդի բավարար վարկունակություն՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
Վարկի տրամադրման բացասական որոշման հիմնական գործոններ՝
 • Հաճախորդի բացասական վարկային պատմություն կամ վարկային պատմության բացակայություն
 • Հաճախորդի կողմից ոչ արժանահավատ տվյալների տրամադրում
 • Հաճախորդի անբավարար վարկունակության մակարդակ՝ համաձայն ներքին սքորինգային համակարգի
 • Հաճախորդի անգործունակ կամ սնանկ լինելու, կամ ալկոհոլի, թմրանյութի և/կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության տակ լինելու կասկած


Վարկային Հաշվիչ

Հաճախորդների աջակցում

Հեռ։ +374 12 888 000

Email: [email protected]

Հաճախորդների սպասարկման ժամեր` Երկուշաբթի - Ուրբաթ, ժ. 9։00 - 19։45

Ոչ աշխատանքային օրեր՝ Շաբաթ - Կիրակի

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒն՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ։ ՈՒՍՏԻ ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Շարունակել